Wskazania do cięcia cesarskiego

Żeby poród nie odbył się siłami natury, muszą pojawić się odpowiednie wskazania do cięcia cesarskiego. Możemy wyróżnić cięcia planowe, czyli te które zostały zaplanowane i były wiadome przed porodem oraz cięcia nagłe, do których dochodzi z powodów nieprzewidzianych, nagłych, często już na sali porodowej. Na jakiej podstawie lekarz podejmuje decyzję o cesarskim cięciu?

Czasem mimo szczerych chęci matki i lekarza, by poród odbył się naturalnie, dziecko przychodzi na świat poprzez cesarskie cięcie. Czasem decyzja zostaje podjęta na długo przed porodem, a czasem w trakcie II okresu porodu. Głównym argumentem za cc jest zagrożenie życia i zdrowia dziecka lub matki.

Wskazania do cięcia cesarskiego – planowe

1. Nieprawidłowe ułożenie płodu.

Najczęstszą przyczyną cięcia cesarskiego jest zła pozycja dziecka. Prawidłowe ułożenie do porodu to tzw. pozycja główkowa, czyli dziecko znajduje się głową w kierunku “wyjścia”. Inne niż główkowe położenie np. miednicowe, czy skośne jest wskazaniem do cięcia cesarskiego u pierworódek. U wieloródki, czyli kobiety, która już rodziła, podejmowana jest warunkowa próba porodu siłami natury przy położeniu miednicowym.

2. Wady anatomiczne miednicy i dysproporcja miednicowo-płodowa

Nieprawidłowości w budowie miednicy mogą utrudniać poród i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Wady miednicy mogą wynikać ze zmiany o charakterze krzywicznym, zahamowania ogólnego rozwoju miednicy, patologii kończyn dolnych, urazów powypadkowych.  Wskazaniem jest także zbyt duża wielkość płodu w stosunku do szerokości bioder matki. W takim przypadku dziecko może nie zmieścić się w kanale rodnym.

3. Przewidywana waga płodu powyżej 4,5kg (u kobiet  z cukrzycą ciążową waga 4,25kg)

Gdy dziecko jest bardzo duże, istnieje ryzyko, że urodzenie go siłami natury skończy się dla matki nieprzyjemnymi konsekwencjami np. licznymi pęknięciami krocza. W takim wypadku lekarz podejmuje decyzję o cesarskim cięciu.

4. Łożysko i naczynia przodujące

Z powodu przodującego łożyska, w trakcie porodu lub w ciągu kilku godzin po nim, może dojść do krwawienia z pochwy, które stanowi zagrożenie dla życia matki. Stąd łożysko przodujące jest wskazaniem do cięcia cesarskiego.

5. Wady płodu uniemożliwiające poród siłami natury

Do takich wad można zaliczyć te dotyczące powiększającego się rozmiaru głowy, przepukliny brzucha, czy kręgosłupa. Z powodu nieprawidłowości, dziecko nie jest w stanie przejść przez kanał rodny w sposób naturalny.

6. Aktywna opryszczka narządów płciowych (nie wargowa) w okresie okołoporodowym

Cięcie cesarskie ma ochronić dziecko przed zakażeniem wirusem opryszczki, którego nosicielem jest matka. Opryszczka u noworodka może spowodować uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć dziecka. W sytuacji, gdy ciężarna doświadczyła opryszczki w przeszłości, powinna o tym fakcie również poinformować swojego ginekologa.

7. Opinia innego specjalisty (tzw. cięcia pozapołożnicze).

Wskazaniem do cięcia cesarskiego jest także wskazanie ze strony innego lekarza niż ginekolog-położnik. Może to być opinia kardiologa, w przypadku chorób i wad serca ciężarnej, hematologa, wskazania ze strony pulmonologa, ortopedy, okulisty, psychiatry (wskazaniem do cc jest np. tokofobia, lęk przed porodem albo schizofrenia uniemożliwiająca współpracę z personelem podczas porodu), neurologa, chirurga (wskazaniem mogą być przebyte operacje lub choroby, które mogą nawrócić po naturalnym porodzie).

Wskazania do cięcia cesarskiego – nagłe

1. Brak postępu w I okresie porodu

W I okresie porodu szyjka macicy rozwiera się, umożliwiając tym samym przyjście dziecku na świat. Jeśli trwa to zbyt długo (zgodnie z normami określanymi przez tzw. krzywą Friedmana) lekarz może zalecić cięcie cesarskie.

2. Brak postępu w II okresie porodu

II okres, to faza skurczy partych. Ten etap również ma pewne medyczne normy, po przekroczeniu których lekarz może zadecydować o cesarskim cięciu. Zbyt długi poród może być szkodliwy zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki, która z każdą minutą porodu, staje się coraz słabsza.

3. Nieprawidłowe wstawianie się główki dziecka

Prawidłowe ułożenie dziecka, to takie w której dziecko brodą dotyka klatki piersiowej. W sytuacji, w której dziecko jest położone główkowo, ale głowa jest w innej pozycji, najczęściej lekarz decyduje o cięciu cesarskim. Poród siłami natury w takich przypadkach jest możliwy, jeśli budowa anatomiczna matki jest prawidłowa, dziecko małe, a sama akcja porodowa następuje szybko i bez komplikacji.

4. Podejrzenie przedwczesnego odklejenia się łożyska

Łożysko powinno przylegać do ściany macicy przez całą ciążę, a oddzielić się po urodzeniu maluszka. Przedwczesne odklejenie się łożyska może doprowadzić do śmierci matki i płodu. Stąd, jeśli istnieje ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska, lekarz podejmuje decyzję o cięciu cesarskim.

5. Stan przedrzucawkowy

Stan przedrzucawkowy, to cięższa forma nadciśnienia w ciąży. Stanowi realne zagrożenie dla zdrowia oraz życia matki i dziecka. Jeśli, w opinii lekarza, dziecko będzie w stanie przeżyć poza łonem matki, której stan jest bardzo poważny, może być podjęta decyzja o wcześniejszym zakończeniu ciąży.

6. Podejrzenie infekcji wewnątrzmacicznej

Infekcja stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Około 50% zakażeń kończy się śmiercią dziecka. Do infekcji może dojść jeszcze w macicy matki lub w czasie porodu. Cesarskie cięcie ma zminimalizować szansę wystąpienia zakażenia u dziecka.

7. Wypadnięcie części drobnych płodu

Normalnie dziecko się rodzi z rękami wzdłuż ciała. Jeśli jednak ręka lub pępowina jest wyczuwalna nad główką dziecka, jest to wskazanie do pilnego cięcia cesarskiego.

8. Zagrażająca zamartwica urodzeniowa płodu

Zamartwica polega na ostrej niewydolności krążenia i oddychania. W ich następstwie może dojść do poważnych powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe. Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia zamartwicy, natychmiast wykonywane jest cesarskie cięcie.

Istnieją jeszcze inne wskazania do cięcia cesarskiego, warunkowe, czyli takie w których lekarz może zadecydować o cięciu cesarskim, ale nie musi, jeśli ciąża i poród przebiegają bez większych komplikacji np. ciąża mnoga.

Share: